خدمات

زمان مطالعه: < 1 دقیقه

خدمات فنی

نبولایزر یا ریزپاش وسیله ای برای رساندن دارو به قسمت های مختلف دستگاه تنفس ا طریق استنشاق هستند.
نبولایزر یا ریزپاش وسیله ای برای رساندن دارو به قسمت های مختلف دستگاه تنفس ا طریق استنشاق هستند.