دستگاه های سی پپ

زمان مطالعه: 2 دقیقه
دستگاه بای پپ BiPAP کمک تنفسی

CPAP 20C

سی پپ یا فشار پیوندی مثبت پیوسته نوعی از دستگاه کمک تنفسی برای درمان است که فشار خفیف را به راه هوایی بالای بیمار منتقل می کند.

مشاهده محصول
دستگاه بای پپ BiPAP کمک تنفسی

CPAP 20C PRO

سی پپ یا فشار پیوندی مثبت پیوسته نوعی از دستگاه کمک تنفسی برای درمان است که فشار خفیف را به راه هوایی بالای بیمار منتقل می کند.

مشاهده محصول
دستگاه بای پپ BiPAP کمک تنفسی

Auto CPAP 20A

سی پپ یا فشار پیوندی مثبت پیوسته نوعی از دستگاه کمک تنفسی برای درمان است که فشار خفیف را به راه هوایی بالای بیمار منتقل می کند.

مشاهده محصول
دستگاه بای پپ BiPAP کمک تنفسی

Auto CPAP 20A PRO

سی پپ یا فشار پیوندی مثبت پیوسته نوعی از دستگاه کمک تنفسی برای درمان است که فشار خفیف را به راه هوایی بالای بیمار منتقل می کند.

مشاهده محصول