محصولات جانبی

زمان مطالعه: 2 دقیقه

ماسک دهان و بینی ونتیلاتور

لوازم جانبی دستگاه های کمک تنفسی همچون  سی پپ بای پپ و اکسیژن سازهای خانگی

مشاهده محصول

رابط تراک

توضیح مختصر محصولات بیمارستانی 

مشاهده محصولات

ماسک دهان و بینی NIV

توضیحات مختصر محصولات خانگی
مشاهده محصولات

کانکتور اکسیژن

لوازم جانبی دستگاه های کمک تنفسی همچون  سی پپ بای پپ و اکسیژن سازهای خانگی

مشاهده محصول

تیوب

توضیح مختصر محصولات بیمارستانی 

مشاهده محصولات

ماسک بینی

توضیحات مختصر محصولات خانگی
مشاهده محصولات

ماسک پیلو

لوازم جانبی دستگاه های کمک تنفسی همچون  سی پپ بای پپ و اکسیژن سازهای خانگی

مشاهده محصول

بند ماسک

توضیح مختصر محصولات بیمارستانی 

مشاهده محصولات
دستگاه نبولایزر

فیلتر لیوانی اکسیژن ساز

توضیحات مختصر محصولات خانگی
مشاهده محصولات